- ई क्लास / प्रोजेक्टर द्वारा अध्यापन

- प्रशिक्षित शिक्षकांद्वारे उत्कृष्ट अध्यापन

- स्वतःचे मोठे मैदान